การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

ประจำปีงบประมาณ 2563

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ

กิจกรรมดำเนินขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ เพื่อมุ่งมั่นร่วมกันที่จะนำหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113