การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & TransparencyAssessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & TransparencyAssessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดคำอธิบายข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมเอกสารหลักฐานตามคำแนะนำการตอบคำถาม และการจัดเตรียมแฟ้มเอกสารและให้ข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence-Based:EB) เพื่อรองรับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.

18 พฤษภาคม 2559 ณ. ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คลิปวิดีโอ กิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน โดยคณะครุศาสตร์

หนังสั้น "หนังสั้นรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส" โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เพลง ราชภัฏเพชรบูรณ์โปร่งใส

เพลง : ราชภัฏเพชรบูรณ์โปร่งใส
ทำนอง - คำร้อง : ผศ.เกรียงไกร ทองจิตติ
ประพันธ์ดนตรี : ผศ.เกรียงไกร ทองจิตติ
ขับร้อง : ผศ.เกรียงไกร ทองจิตติ นางสาวจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม นางสาวกาญจนา วงศ์เศษ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

slotuntung slot untung