การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY


โครงการ“อินทนิลช่อสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ“อินทนิลช่อสะอาด” เพื่อเป็นการแสดงถึงกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน อันปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้

4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

slotuntung slot untung