การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

- มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้อำนาจ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการ มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการ(คลิกเพื่อดูเอกสาร)


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการ ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน และร่วมถ่ายรูปแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ

กิจกรรมดำเนินขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ เพื่อมุ่งมั่นร่วมกันที่จะนำหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

slotuntung slot untung