การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY


การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด”เพื่อเป็นการแสดงถึงกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรม “การประชุมเพื่อเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ในการประชุมมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับมอบป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริตให้แก่ตัวแทนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายถึง “การดำเนินงานตามจรรยาบรรณกับแนวทางการป้องกันการทุจริต” และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในกิจกรรมการประชุมดังกล่าว

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


การประชุมคณะกรรมการผู้จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมอิทผาลัม


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

slotuntung slot untung