การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

ประจำปีงบประมาณ 2567

นโยบาย "No Gift Policy งดรับ - งดให้"


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

- มาตรการการส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประประสิทธิภาพ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการส่งเสริมการให้บริการ E-service (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)


การเสริมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ “อินทนิล ช่อสะอาด” กิจกรรม : การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ และปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ในการประชุมมีการถ่ายทอด และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

คู่มือ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :