การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

ประจำปีงบประมาณ 2567

:: นโยบาย "No Gift Policy งดรับ - งดให้"


:: เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

- มาตรการการส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประประสิทธิภาพ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการส่งเสริมการให้บริการ E-service (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการส่งเสริมการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)


:: อธิการบดีถ่ายถอดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถ่ายถอดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เน้นย้ำกับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และสร้างค่านิยมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ และปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลอีดีบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย


:: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

slotuntung slot untung