การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565 ในการประชุมมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ร่วมลงนามเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ Onsite โดยได้ร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานการเจ้าหน้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ หน้าห้องอธิการบดีในการประชุมมีการติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และหารือแนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้บริหารทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565 ในการประชุมมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพ แสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา ร่วมพิจารณา ตรวจสอบรับรองความถูกต้องและอนุมัติข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานการประเมินตามแบบวัด OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ผ่านระบบ ITAS

นโยบาย "No Gift Policy งดรับ - งดให้"


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

- มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้อำนาจ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการ มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการ(คลิกเพื่อดูเอกสาร)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :