การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบาย "No Gift Policy งดรับ - งดให้"


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

- มาตรการการส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการใช้อำนาจ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (คลิกเพื่อดูเอกสาร)


ข่าวสารการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Highlight วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียด

"งาน"ประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

รายละเอียด

มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :